Het advocatenkantoor gespecialiseerd in arbeidsrecht, bijbehorende vitaliteitsvraagstukken en mediation.

Disclaimer

Ondanks dat de website van Nimble Arbeidsrecht met veel zorg is samengesteld en wordt onderhouden, kan het voorkomen dat de informatie die hierop te vinden is na verloop van tijd niet meer up to date is en/of zelfs niet meer juist. Merk je dit op, laat het dan gerust weten zodat dit kan worden aangepast. Voor schade die voortvloeit uit onvolledige dan wel onjuiste vermelding op deze website, is Nimble Arbeidsrecht niet aansprakelijk.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor persoonlijk gebruik. Nimble Arbeidsrecht behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alles informatie die op de website wordt aangeboden. Wil je iets openbaar maken wat er op deze website te vinden, dan is dat enkel toegestaan na voorafgaande toestemming van Nimble Arbeidsrecht.

Privacy Statement

Nimble Arbeidsrecht gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met je persoonlijke gegevens. Hieronder is te lezen hoe Nimble Arbeidsrecht invulling geeft aan de AVG en de hierin neergelegde informatieplicht jegens de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens worden verwerkt. Dit betreft enkel de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen.  Nimble Arbeidsrecht verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar juridische dienstverlening.

Nimble Arbeidsrecht verwerkt persoonsgegevens vanwege een bezoek aan de website en/of als deze gegevens aan Nimble Arbeidsrecht zijn verstrekt. Hieronder vallen ook de persoonsgegevens welke Nimble Arbeidsrecht hebben bereikt in het kader van de dienstverlening, door derden partijen kenbaar zijn gemaakt of als deze bekend zijn geworden via openbare bronnen.

Onder andere de volgende persoonsgegevens worden door Nimble Arbeidsrecht verwerkt:

 • (bedrijfs)naam, (factuur)adres en woonplaats, land, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres;
 • identiteits-, (zakelijke) bank- en betaalgegevens;
 • bezoekers van de website nimblearbeidsrecht.nl;
 • ontvangers van nieuwbrieven dan wel andere evenementen georganiseerd door of in samenwerking met Nimble Arbeidsrecht;
 • de persoonsgegevens van personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden door Nimble Arbeidsrecht;
 • gegevens van personen op basis van (overgelegde) processtukken of andere stukken die noodzakelijk zijn voor de werkzaamheden van Nimble Arbeidsrecht.

Nimble Arbeidsrecht verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • in het kader van de samenwerking van Nimble Arbeidsrecht, de handelsnaam van de samenwerking tussen de zelfstandig voor eigen rekening en risico werkende kantoren, te weten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nimble Arbeidsrecht B.V. (KvK nr. 81184743), de eenmanszaak Aldenkamp Advocatuur (KvK nr. 83851895) en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Anne Koopman Legal B.V. (KvK nr. 87282216);
 • om in contact komen en blijven met (toekomstige) cliënten;
 • in het kader van de samenwerking van Nimble Arbeidsrecht, de handelsnaam van de samenwerking tussen de zelfstandig voor eigen rekening en risico werkende kantoren, te weten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nimble Arbeidsrecht B.V. (KvK nr. 81184743), de eenmanszaak Aldenkamp Advocatuur (KvK nr. 83851895) en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Anne Koopman Legal B.V. (KvK nr. 87282216);
 • voor het uitvoeren van de overeenkomst en het verrichten van juridische werkzaamheden, waaronder begrepen het in rekening brengen van de geleverde diensten door Nimble Arbeidsrecht;
 • om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van Nimble Arbeidsrecht;
 • voor het optimaliseren van het klantenbestand met bijbehorende marketingactiviteiten;
 • voor het versturen van nieuwsbrieven en updates gerelateerd aan de activiteiten van en door Nimble Arbeidsrecht.

De eerdergenoemde persoonsgegevens worden door Nimble Arbeidsrecht verwerkt bij aanwezigheid van (een van) de volgende grondslagen:

 • er bestaat een wettelijke verplichting;
 • uitvoering geven aan een overeenkomst;
 • er is een gerechtvaardigd belang;
 • er is toestemming gegeven.

Persoonsgegevens zullen door Nimble Arbeidsrecht niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de hierboven genoemde verwerkingsdoeleinden.

Degene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, hebben de volgende rechten:

 • het recht op inzage in de persoonsgegevens die zijn verwerkt;
 • het recht om gegevens aan te vullen dan wel te corrigeren mochten deze gegevens onvolledig dan wel onjuist zijn bij Nimble Arbeidsrecht;
 • het recht om gegevens te verwijderen. Hiertoe zal Nimble Arbeidsrecht uitsluitend overgaan indien een wettelijke bewaarplicht aan deze verwijdering niet in de weg staat;
 • het recht om bij verwerking van persoonsgegevens op basis van toestemming, de eerder gegeven toestemming in te trekken;
 • het recht op gegevensoverdracht aan een andere partij;
 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als het noodzakelijk is voor de dienstverlening van Nimble Arbeidsrecht, en als er een grondslag voor is, deelt Nimble Arbeidsrecht persoonsgegevens met derden. In dat geval zal Nimble Arbeidsrecht met deze derden een verwerkersovereenkomst sluiten in lijn met de AVG.

Nimble Arbeidsrecht kan het Privacy Statement zonder voorafgaande toestemming wijzigen als daar aanleiding voor bestaat. Bijvoorbeeld bij een wetswijziging als gevolg waarvan aanpassing van het Privacy Statement nodig is. De meest recente versie zal op de website van Nimble Arbeidsrecht te raadplegen zijn.

Bij vragen over het Privacy Statement en bij afmelding voor ontvangst van (digitale) producten van Nimble Arbeidsrecht in de toekomst na een eerdere aanmelding, neem dan contact op via info@nimblearbeidsrecht.nl

September 2022