Het advocatenkantoor gespecialiseerd in arbeidsrecht, bijbehorende vitaliteitsvraagstukken en mediation.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Nimble Arbeidsrecht (Nimble) is (de handelsnaam van) de samenwerking van de zelfstandig (voor eigen rekening en risico) werkende kantoren, te weten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nimble Arbeidsrecht B.V. gevestigd te Utrecht (KvK nr. 81184743), de eenmanszaak Aldenkamp Advocatuur te Eindhoven (KvK nr. 83851895) en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Anne Koopman Legal B.V. te Eemnes (KvK nr. 87282216), met als doel het beoefenen van de advocatuur.

De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolg-, gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Nimble, mevrouw mr. M.C.G.M. van den Heuvel, mevrouw mr. A.L. Aldenkamp, mevrouw mr. A. Koopman of aan personen die in dienstbetrekking van Nimble Arbeidsrecht B.V., Aldenkamp Advocatuur of Anne Koopman Legal B.V. werkzaam zijn, wordt gegeven alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts-)personen en derden die direct of indirect betrokken zijn (hieronder begrepen de aandeelhouder(s) van Nimble) bij de dienstverlening door Nimble en/of alle (rechts-)personen voor wier handelen Nimble (wettelijk) aansprakelijk kan zijn.

Artikel 2 – een opdracht komt tot stand met Nimble Arbeidsrecht B.V., met Aldenkamp Advocatuur of met Anne Koopman Legal B.V. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon verbonden aan een van deze kantoren zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Artikel 3 – Nimble is bij de uitvoering van een opdracht bevoegd om gebruik te maken van de diensten van derden. Hierbij is Nimble bevoegd om eventueel door derden bedongen aansprakelijkheidsstellingen namens de opdrachtgever van Nimble te accepteren. Nimble is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever vrijwaart Nimble voor aanspraken van derden bij schade ontstaan in de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever.

Artikel 4 – uitvoering van de opdrachten door Nimble geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, kunnen derden geen rechten ontlenen. Als de opdrachtgever de inhoud van de door Nimble verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is opdrachtgever jegens Nimble gehouden om die derden erop te wijzen dat de werkzaamheden zijn verricht met toepassing van deze algemene voorwaarden. Indien derden vervolgens van de inhoud van die werkzaamheden gebruik maken, of wat voor manier dan ook, zijn die derden ook aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

Artikel 5 – behoudens schriftelijke andersluidende afspraken tussen opdrachtgever en Nimble, wordt de aan Nimble toekomende vergoeding voor de uitvoering van de opdracht berekend op basis van het gewerkte aantal uur door Nimble maal het geldende uurtarief. De uurtarieven worden periodiek, gewoonlijk per kalenderjaar, aangepast. Nimble kan, voordat uitvoering wordt gegeven aan een opdracht, en Nimble aldus haar verplichting tot nakoming opschort, een voorschot vragen van de opdrachtgever. Als opdrachtgever met de voorschotbetaling in gebreke blijft heeft Nimble het recht om de overeenkomst te ontbinden. Alle schade die voor Nimble voortvloeit uit de opschorting dan wel ontbinding, dient door de opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 6 – de tarieven zoals door Nimble weergegeven in haar offertes en/of opdrachtbevestigingen, zijn in euro’s en exclusief BTW, en exclusief verschotten welke voortvloeien uit de opdracht. Hieronder begrepen reis- en verblijfskosten, leges, griffierechten, kosten KvK en Kadaster maar ook kosten van door Nimble in te schakelen derden, zoals een deurwaarder en buitenlandse advocaat.

In de regel zal Nimble de aan haar toekomende vergoedingen maandelijks achteraf aan de opdrachtgever in rekening brengen. Behoudens schriftelijke  andersluidende afspraken, dient betaling van de factuur te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. In dat geval is opdrachtgever over (het niet betaalde deel) het factuurbedrag, met inbegrip van de BTW, een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, dan wel een gedeelte daarvan, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling. Het is de opdrachtgever niet toegestaan tot opschorting dan wel verrekening over te gaan.

Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, is opdrachtgever alle (buiten-) gerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Nimble die ten minste 15% van het declaratiebedrag bedragen met een minimum van EUR 250,-.

Artikel 7 – de algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. In geval van onduidelijkheid over het doel en/of strekking, is de Nederlandse tekst bindend.

Artikel 8 – Nimble Arbeidsrecht B.V., Aldenkamp Advocatuur en Anne Koopman Legal B.V. beschikken niet over een stichting derdengelden en kunnen daarom geen derdengelden ontvangen.

Artikel 9 – de werkzaamheden die Nimble verricht, dan wel aan Nimble worden opgedragen, vallen onder de klachtenregeling van Nimble. De klachtenregeling is gebaseerd op de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur, is te vinden via de website www.nimblearbeidsrecht.nl

Artikel 10 – de opdracht tussen Nimble Arbeidsrecht B.V. en opdrachtgever, de opdracht tussen Aldenkamp Advocatuur en opdrachtgever en/of de opdracht tussen Anne Koopman Legal B.V. en opdrachtgever, alsmede de geschillen die daaruit vloeien, vallen onder het Nederlandse recht. Tenzij Nimble ervoor kiest om een zaak aanhangig te maken in de woonplaats van de opdrachtgever, zullen geschillen in de opdracht met Nimble Arbeidsrecht B.V. of Anne Koopman Legal B.V. worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht en de geschillen in de opdracht met Aldenkamp Advocatuur worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven.

Artikel 11 – aansprakelijkheid van Nimble is beperkt tot het bedrag dat onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) wordt uitbetaald, met inbegrip van het toepasselijke eigen risico. Nimble Arbeidsrecht B.V., Aldenkamp Advocatuur  en Anne Koopman Legal B.V. zijn ieder individueel verzekerd voor de BAV. Mocht de BAV in een concreet geval, om welke reden dan ook, geen aanspraak geven op dekking, dan is iedere aansprakelijkheid van Nimble beperkt tot het totaal van de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium gedurende de laatste 12 kalendermaanden, dit alles met een maximum van EUR 25.000,-. Dit alles geldt ook in het geval Nimble aansprakelijk wordt gehouden voor niet deugdelijk functionerende apparatuur, software, gegevensbestanden en/of registers welke bij de uitvoering van de opdracht zijn gebruikt.

Indien Nimble niet binnen 6 maanden na ontdekking van de schade door opdrachtgever, schriftelijk is geïnformeerd door opdrachtgever – maar in ieder geval 12 maanden nadat de werkzaamheden door Nimble zijn verricht – vervalt de aanspraak dan wel rechtsvordering tot schade jegens Nimble.

Artikel 12 – elektronische communicatie geldt als schriftelijk en hieronder valt ook e-mail. Opdrachtgever stemt in met elektronische communicatie en erkent dat deze niet veilig is. In het geval elektronische communicatie wordt onderschept, gemanipuleerd, vertraagd, verkeerd wordt doorgestuurd of wordt geinfecteerd met een virus, is Nimble niet aansprakelijk.

Artikel 13 – het dossier wordt gedurende 5 jaar bewaard. Na het verstrijken van deze periode staat het Nimble vrij het dossier te vernietigen.

September oktober 2022